Meneillään olevat seutuhankkeet

Tällä hetkellä seudulla meneillään olevat hankkeet on listattu alle. Hanketta klikkaamalla pääset tutustumaan tarkemmin hankkeen kotisivuihin, mikäli hankkeella on sellaiset olemassa. Kannattaa myös seurata hankkeita sosiaalisissa medioissa, sillä yhä useammalla hankkeella on nykyään myös aktiiviset Facebook-sivut.

EKKO 1 – Invest in Staff (IVS) -hanke
Invest in Staff on Saarijärven-Viitasaaren seudun EKKO-hankekokonaisuuden ensimmäinen osakokonaisuus, jossa perehdytään yritysten henkilöstöön ja työympäristöön. Hanketta hallinnoi Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE ja hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 – 31.3.2022. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus,Saarijärvi-Viitasaari seudun kunnat ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.
Lisätietoja: projektipäällikkö Elina Mäkinen, 040 7144 505, elina.makinen@poke.fi

EKKO 2 – Move & Work – Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen – hanke
Tavoitteena on kehittää kasvuyritysten pidemmän aikavälin rekrytointitarpeisiin vastaava uusi systemaattinen yhteistoimintamalli, joka on suunniteltu ja jota toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy ja se toteutetaan yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n sekä Kannonkosken kunnan kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019-31.12.2021. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä kunnat.
Lisätietoja: projektipäällikkö Kari Jarvansalo, 044 351 5 499, kari.jarvansalo@witas.fi

EKKO 3 – Invest in & Do Business – Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen
Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hankkeella halutaan saada aikaan alueen elinkeinorakenteen monipuolistumista, uusien innovatiivisten yritysten perustamista sekä edistää nykyisten yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä yhteisesti koordinoidun viestinnän ja markkinoinnin keinoilla. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2021. Hankkeessa ovat mukana Kannonkosken, Pihtiputaan, Karstulan, Kinnulan, Viitasaaren ja Kivijärven kunnat.
Lisätietoja: projektipäällikkö Jenni Leppilahti, 050 381 5917, jenni.leppilahti@karstulanseutu.fi

Sopien 2.0 – Liiketoiminnan ja digitaalisuuden kehittäminen sote-alan murroksessa
SOPIEN 2.0 -hankkeessa kehitetään sotealan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoimintaa digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Hankkeessa lisätään myös kuntien ja kuntayhtymien sekä yritysten välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä mahdollistetaan palveluiden järjestäminen monituottajamallilla. Hanke tarjoaa tietoa, työkaluja ja tukea hallittuun kasvuun, taloudelliseen kannattavuuteen, laatutyöhön, digitaalisten järjestelmien käyttöönottoon, työhyvinvoinnin edistämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen sekä Kanta-valmiuksiin. Hanke toimii Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari). Hankkeen toteutusaika on 1.2.2020-31.12.2022 ja toiminta-alueena on pohjoisen Keski-Suomen lisäksi Pohjois-Savo, Etelä-Savo sekä Pohjois-Karjala. Hankekokonaisuus toimii yhteensä 34 kunnan alueella. Päätoteuttajana toimii Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajina Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Savonia Ammattikorkeakoulu Oy ja Iisalmen kaupunki. Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), kunnat sekä toimenpiteissä mukana olevat yritykset.
Lisätietoja: projektipäällikkö Piia Flink-Liimatainen, 0400 149 934, piia.flink-liimatainen@witas.fi

Turvetoimialaa koskevan tiedon tuottaminen
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa informaatiota (kunnille, yrittäjille, TE toimistolle ja Keski-Suomen Liitolle sekä muille sidosryhmille) sekä tuoda alueelle lisää asiantuntijuutta muutoksesta, joka tulee aiheutumaan turvetuotantoalaa kohdanneesta nopeasta alasajosta. Talven 2020 – 2021 aikana valtion toimenpiteiden seurauksena turvetuotanto ja turpeen käyttö energialähteenä väheni liki 30 %. Tämän vaikutus näkyy rajusti myös Keski-Suomen elinkeinoelämässä. Keski-Suomessa on yli 5 300 ha turvesoita, josta mm. Karstulassa on noin 33% eli 1750ha, kuten myös turvetuotannon työpaikoista. Turvetuotannossa työllistyy Keski-Suomessa reilut 300 henkilöä. Hankkeessa selvitetään Keski-Suomen turvealan yritysten tilanne, käydään läpi eri turpeentuotantoalueet, loppuhoitoa silmällä pitäen. Käydään läpi henkilöstömäärät ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä mitä turveala ja sen kohtaama muutos todella tarvitsee tilanteesta selvitäkseen. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Keski-Suomen Liitto. Hanke on maakunnallinen. Toteutusaika on 1.9.2021 – 31.3.2022. Hankkeen hallinnoija on Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Hankkeen rahoittajina toimii Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Lisätietoja: projektipäällikkö Eero Suomäki, 044 459 6548, eero.suomaki@karstulanseutu.fi

Päättyneitä seutuhankkeita

Hyvinvoiva yrittäjä – hyvinvoiva yritys (HYVY) -hanke
Hankkeet tavoite oli luoda aitoa, konkreettisesti näkyvää, yrittäjyyteen kannustavaa, yrittäjyyttä tukevaa ja yrittäjästä välittävää hyvinvointikulttuuria Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle. Toimenpiteet koostuivat paikallisten verkostojen rakentamisesta, yrityksiin kohdistuvista tilaisuuksista ja sparrauksista sekä yritysryhmille räätälöidyistä valmennuspaketeista. Hankkeen hallinnoijana toimi Kehittämisyhtiö Witas Oy ja toimenpiteet toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n, SSYP Kehitys Oy:n sekä Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien kanssa. Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2019-31.3.2021. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sekä kunnat.

Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa pohjoiseen Keski-Suomeen (PÄMÄ) -hanke
Hankkeen tavoitteena oli välittää tietoa erilaisista maaseudun liiketoimintamalleista pohjoiseen Keski-Suomeen, aktivoida alueen yrittäjiä luomaan uutta liiketoimintaa, luoda uusia yrittäjien verkostoja sekä kokeilla ja rakentaa toimintamalli maatilojen liiketoimintatiluskierroksille. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti ja hanke toteutettiin yhteistyössä Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa. Hanketta rahoittivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja Pohjoisen Keski-Suomen kunnat. Hankkeen toteutusaika oli 1.3.2019 – 31.12.2020.
Lisätietoja: projektipäällikkö Hanna Kaihlajärvi, 040 563 5431, hanna.kaihlajarvi@jamk.fi

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan reittiverkoston virittäminen
Esiselvityshankkeen päätavoitteina oli seutukunnallisen reittiverkoston virittämisen kautta ottaa askel kohti yhtenäisempää aluetta, ja laatia yhteinen kehittämissuunnitelma luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun edistämiseksi. Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2019−30.9.2020 ja toiminta-alue Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kahdeksan kuntaa: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari. Yhteistyöhankkeen päätoteuttajana toimi Kehittämisyhtiö Witas Oy ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja alueen kunnat.
Lisätietoja: projektipäällikkö Riikka Mansikkaviita, 044 537 2507, riikka.mansikkaviita@witas.fi

InnoVapriikki-hanke
Hankkeen tavoitteena oli edesauttaa uusien tuotteiden sekä palveluiden kehittämistä yritysverkostoissa. Keskeisinä tavoitteina oli seutukunnan yritysten oman innovatiivisen tuotekehitystoiminnan aktivointi ja kasvattaminen, uusien palveluiden, tuotteiden ja yritysten synnyttäminen sekä yritysten kilpailukyvyn kasvu kansallisesti sekä kansainvälisesti. InnoVapriikki toteutettiin yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n, SSYP Kehitys Oy:n sekä Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien kanssa. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2015-30.4.2020. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), kunnat sekä yritykset. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Witas Oy.

Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen
Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hankkeessa selvitettiin, onko alueella edellytyksiä yhteiselle, koko seutukunnan kattavalle imagon luomiselle, joka ei kuitenkaan syrjäyttäisi tai toimisi päällekkäin jo seutukunnalla olemassa olevien vahvojen matkailubrändien kanssa. Seutukunnallisen imagon tulisi hyödyttää matkailua laajemmin kaikkia seutukunnan toimialoja, koska sitä voitaisiin hyödyntää työvoiman ja yritysten houkuttelussa. Hanke oli yksivuotinen ja toteutetiin 01.10.2017- 28.2.2019 välisenä aikana. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja siihen saatiin rahoitusta seudun kuntien lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen yhteenvedon ja raportit löydät täältä.