Meneillään olevat seutuhankkeet

Tällä hetkellä seudulla meneillään olevat hankkeet on listattu alle. Hanketta klikkaamalla pääset tutustumaan tarkemmin hankkeen kotisivuihin, mikäli hankkeella on sellaiset olemassa. Kannattaa myös seurata hankkeita sosiaalisissa medioissa, sillä yhä useammalla hankkeella on nykyään myös aktiiviset Facebook-sivut.

Puulaakson alueen innovaatioekosysteemin laajentaminen
Karstulan Puulaakson alueella on nykyisin 108 hehtaaria alueella 20 yritystoimijan keskittymä. Alueella sijaitsee Keski-Suomen mittakaavassa iso mekaanisen puuteollisuuden osaamiskeskittymä. Karstulan kunta on käynnistämässä erillisen hankkeen, jossa olemassa olevaa Puulaakson yritysaluetta laajennetaan 30 hehtaaria ja tälle alueelle kaavoitetaan 20 kappaletta tilaa vaativan yritystoiminnan tonttia. Perinteisestä teollisuusalueesta erottavaksi vetovoimatekijäksi alueen välittömään läheisyyteen tullaan rakentamaan 20 hehtaarin aurinkopuisto, joka tuottaa vihreää lähienergiaa alueelle sijoittuville yrityksille. Alueen lämpö tuotetaan uusituvilla biomassoilla. Alueen ennakkoesittelyssä hyödynnetään laajasti uutta virtuaalitekniikkaa. Tämän hankkeen avulla kehitetään ja aktivoidaan alueen yritysverkostoa kestävämmän TKI-toiminnan edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja aktivoida Puulaakson alueen yritysverkostoa kestävämmän TKI-toiminnan edistämiseksi. Tavoitteena on selvittää edellytyksiä ja tarpeita mitä TKI-toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen alueella vaatii. Hankkeessa kartoitetaan tarvittavia sidosryhmiä sekä muita toimijoita, joiden avulla kehitystoimintaa ja verkoston yhteistyötä saadaan tiivistettyä entisestään.
Hanke kartoittaa, minkälaisia kumppaneita Puulaakson verkostoon edelleen kaivataan ja tarvitaan. Hankkeessa käynnistetään keskustelut mahdollisten potentiaalisten toimijoiden sijoittumisesta alueelle. Tavoitteena on myös saada Puulaakson alueesta entistä vetovoimaisempi paikka.

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2023-30.6.2024. Hankkeen hallinnoija on Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Hankkeen rahoituslähde on ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE), alueellisen TKItoiminnan vahvistaminen” ja rahoituksen myöntäjä on Keski-Suomen Liitto.

Lisätietoja: projektipäällikkö Juha Honkonen, 040 482 3094, juha.honkonen@karstulanseutu.fi

Sydänsuomen luontomatkailun kasvuohjelma
Hankkeessa rakennetaan Sydänsuomessa-alueelle (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari) luontomatkailun MasterPlan 2030, aktivoidaan matkailuyrittäjiä toimimaan verkostomaisesti ja kehittämään palveluitaan ja osaamistaan sekä luodaan alueelle yhteinen luontomatkailubrändi, jonka avulla alueen tunnettuutta ja vetovoimaa luontomatkailukohteena lisätään. Hanke myös koordinoi potentiaalisia uusia luontomatkailua edistäviä hankkeita alueella. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023-31.8.2025. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja se on Euroopan unionin osarahoittama hanke, joka saa rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) Keski-Suomen liiton myöntämänä.

Lisätietoja: projektipäällikkö Jenni Leppilahti, 050 381 5917, jenni.leppilahti@karstulanseutu.fi sekä projektiasiantuntija Jasmine Välikangas, 044 459 6686, jasmine.valikangas@karstulanseutu.fi

Sydänsuomen aluekehitystyölle pikastartti
Hankkeen päätavoitteena on tiivistää ja aktivoida pohjoisen Keski-Suomen toimijoiden yhteistyötä seudullisessa kehittämisessä. Hanke keskittyy Oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen (JTF) ja siihen liittyvän Keski-Suomen siirtymäsuunnitelman haltuunottoon. Hankkeella tavoitellaan nopeaa liikkeellelähtöä rahaston hyödyntämisessä. Hankkeen aikana syntyy laajoja, vaikuttavia hankekokonaisuuksia seudun aluestrategisten keihäänkärkien toteuttamiseksi. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2022-31.5.2024 ja sen hallinnoijana on Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen Kehittämisrahastosta.

Lisätietoja: projektiasiantuntija Hanna Moilanen, 040 548 0582, hanna.moilanen@karstulanseutu.fi

Toleranssi – muutoskyvykkyyttä vahvistamassa

Toleranssi-hankkeessa kehitetään Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Multian, Pihtiputaan ja Viitasaaren alueiden pk-, mikro- ja yksinyrittäjien muutoskyvykkyyttä sekä alueellisten yrityskehittäjien osaamista yritysten muutoskyvykkyyden tukemiseksi. Lisäksi vahvistetaan ennakointiosaamista, jotta yrityksillä olisi paremmat työkalut menestymiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä liiketoiminnan muutoksissa. Henkilöstön hyvinvointi huomioidaan olennaisena osana muutoskyvykästä toimintaa kehitettäessä. Toimenpiteet tähtäävät erityisesti koronakriisin negatiivisten vaikutusten minimointiin. Hankkeen aikana hyödynnetään jo kehitettyjä, olemassa olevia resilienssi eli muutoskyvykkyystutkimuksia, -kehittämismalleja ja -työkaluja, jotta toimenpiteistä saadaan yrityksille mahdollisimman nopeaa ja vaikuttavaa hyötyä. Avainasemassa kehittämistyössä on yritysten vertaiskehittäminen ja -oppiminen. Osa toimenpiteistä kerryttää de minimis -tukea. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2021-31.8.2023. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR; Keski-Suomen liitto) sekä hankkeen hallinnoija Jamk ja osallistujaorganisaatiot: Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

Lisätietoja: Janne Taavitsainen, 044 459 6585, janne.taavitsainen@karstulanseutu.fi

Päättyneitä seutuhankkeita

Revanssi – TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa
Revanssi-hankkeessa vahvistettiin erityisesti Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Multian, Pihtiputaan ja Viitasaaren alueiden yksityis- pk- ja mikroyrittäjien  kehittämisosaamista ja kehittämispalveluiden saatavuutta kokoamalla yhteisen asian ääreen yrityskehittämispalveluita tarjoavat tahot TKI-osaamisverkostoksi. TKI-osaamisverkoston avulla myös suurten kaupunkien ulkopuolella olevien pienten yritysten on helpompi saada tukea kehittämis- ja innovaatiohaasteisiin. Samalla lisättiin tietoisuutta opiskelijaosaamisen hyödyntämisestä ja helpotettiin sen hankkimista myös haja-asutusalueen yrityksille. Tavoitteena oli, että hankkeen aikana saataisiin luotua TKI- osaamisverkostolle toimintamalli, jonka avulla pienten yritysten saama kehittämispalvelu olisi oikea-aikaisempaa ja ketterämpää myös tulevaisuudessa. Tällöin tuettiin välillisesti myös maakunnan kehittämistä ja kasvua. Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2021-31.8.2023. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR; Keski-Suomen liitto) sekä hankkeen hallinnoija Jamk ja osallistujaorganisaatiot: Witas Oy, Karstulanseutu Oy, Keulink Oy, Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®.

Sopien 2.0 – Liiketoiminnan ja digitaalisuuden kehittäminen sote-alan murroksessa
SOPIEN 2.0 -hankkeessa kehitettiin sotealan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoimintaa digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Hankkeessa lisätiin myös kuntien ja kuntayhtymien sekä yritysten välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä mahdollistettiin palveluiden järjestäminen monituottajamallilla. Hanke tarjosi tietoa, työkaluja ja tukea hallittuun kasvuun, taloudelliseen kannattavuuteen, laatutyöhön, digitaalisten järjestelmien käyttöönottoon, työhyvinvoinnin edistämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen sekä Kanta-valmiuksiin. Hanke toimi Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari). Hankkeen toteutusaika oli 1.2.2020-31.12.2022 ja toiminta-alueena oli pohjoisen Keski-Suomen lisäksi Pohjois-Savo, Etelä-Savo sekä Pohjois-Karjala. Hankekokonaisuus toimi yhteensä 34 kunnan alueella. Päätoteuttajana toimi Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajina Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Savonia Ammattikorkeakoulu Oy ja Iisalmen kaupunki. Hankkeen rahoittajana toimi Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), kunnat sekä toimenpiteissä mukana olleet yritykset.

EKKO 3 – Invest in & Do Business – Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen
Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hankkeella haluttiin saada aikaan alueen elinkeinorakenteen monipuolistumista, uusien innovatiivisten yritysten perustamista sekä edistettiin nykyisten yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä yhteisesti koordinoidun viestinnän ja markkinoinnin keinoilla. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja hankkeen toteutusaika oli 1.1.2020-30.6.2022. Hankkeessa olivat mukana Kannonkosken, Pihtiputaan, Karstulan, Kinnulan, Viitasaaren ja Kivijärven kunnat.

EKKO 1 – Invest in Staff (IVS) -hanke
Invest in Staff oli Saarijärven-Viitasaaren seudun EKKO-hankekokonaisuuden ensimmäinen osakokonaisuus, jossa perehdyttiin yritysten henkilöstöön ja työympäristöön. Hanketta hallinnoi Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE ja hankkeen toteutusaika oli 1.4.2019 – 31.3.2022. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus, Saarijärvi-Viitasaari seudun kunnat ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.

EKKO 2 – Move & Work – Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen – hanke
Tavoitteena oli kehittää kasvuyritysten pidemmän aikavälin rekrytointitarpeisiin vastaava uusi systemaattinen yhteistoimintamalli, joka suunniteltiin ja jota toteutetiin yhteistyössä yritysten kanssa. Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeen hallinnoijana toimi Kehittämisyhtiö Witas Oy ja se toteutettiin yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n sekä Kannonkosken kunnan kanssa. Hankkeen toteutusaika oli 1.8.2019-31.12.2021. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä kunnat.

Turvetoimialaa koskevan tiedon tuottaminen
Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa informaatiota (kunnille, yrittäjille, TE toimistolle ja Keski-Suomen Liitolle sekä muille sidosryhmille) sekä tuoda alueelle lisää asiantuntijuutta muutoksesta, joka tulee aiheutumaan turvetuotantoalaa kohdanneesta nopeasta alasajosta. Talven 2020 – 2021 aikana valtion toimenpiteiden seurauksena turvetuotanto ja turpeen käyttö energialähteenä väheni liki 30 %. Tämän vaikutus näkyy rajusti myös Keski-Suomen elinkeinoelämässä. Keski-Suomessa on yli 5 300 ha turvesoita, josta mm. Karstulassa on noin 33% eli 1750ha, kuten myös turvetuotannon työpaikoista. Turvetuotannossa työllistyy Keski-Suomessa reilut 300 henkilöä. Hankkeessa selvitettiin Keski-Suomen turvealan yritysten tilanne, käytiin läpi eri turpeentuotantoalueet, loppuhoitoa silmällä pitäen. Käytiin läpi henkilöstömäärät ja suunniteltiin jatkotoimenpiteitä mitä turveala ja sen kohtaama muutos todella tarvitsee tilanteesta selvitäkseen. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimi Keski-Suomen Liitto. Hanke oli maakunnallinen. Toteutusaika oli 1.9.2021 – 31.3.2022. Hankkeen hallinnoija oli Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Hankkeen rahoittajina toimi Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Hyvinvoiva yrittäjä – hyvinvoiva yritys (HYVY) -hanke
Hankkeet tavoite oli luoda aitoa, konkreettisesti näkyvää, yrittäjyyteen kannustavaa, yrittäjyyttä tukevaa ja yrittäjästä välittävää hyvinvointikulttuuria Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle. Toimenpiteet koostuivat paikallisten verkostojen rakentamisesta, yrityksiin kohdistuvista tilaisuuksista ja sparrauksista sekä yritysryhmille räätälöidyistä valmennuspaketeista. Hankkeen hallinnoijana toimi Kehittämisyhtiö Witas Oy ja toimenpiteet toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n, SSYP Kehitys Oy:n sekä Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien kanssa. Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2019-31.3.2021. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sekä kunnat.

Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa pohjoiseen Keski-Suomeen (PÄMÄ) -hanke
Hankkeen tavoitteena oli välittää tietoa erilaisista maaseudun liiketoimintamalleista pohjoiseen Keski-Suomeen, aktivoida alueen yrittäjiä luomaan uutta liiketoimintaa, luoda uusia yrittäjien verkostoja sekä kokeilla ja rakentaa toimintamalli maatilojen liiketoimintatiluskierroksille. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti ja hanke toteutettiin yhteistyössä Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa. Hanketta rahoittivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja Pohjoisen Keski-Suomen kunnat. Hankkeen toteutusaika oli 1.3.2019 – 31.12.2020.

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan reittiverkoston virittäminen
Esiselvityshankkeen päätavoitteina oli seutukunnallisen reittiverkoston virittämisen kautta ottaa askel kohti yhtenäisempää aluetta, ja laatia yhteinen kehittämissuunnitelma luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun edistämiseksi. Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2019−30.9.2020 ja toiminta-alue Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kahdeksan kuntaa: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari. Yhteistyöhankkeen päätoteuttajana toimi Kehittämisyhtiö Witas Oy ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja alueen kunnat.

InnoVapriikki-hanke
Hankkeen tavoitteena oli edesauttaa uusien tuotteiden sekä palveluiden kehittämistä yritysverkostoissa. Keskeisinä tavoitteina oli seutukunnan yritysten oman innovatiivisen tuotekehitystoiminnan aktivointi ja kasvattaminen, uusien palveluiden, tuotteiden ja yritysten synnyttäminen sekä yritysten kilpailukyvyn kasvu kansallisesti sekä kansainvälisesti. InnoVapriikki toteutettiin yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n, SSYP Kehitys Oy:n sekä Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien kanssa. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2015-30.4.2020. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), kunnat sekä yritykset. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Witas Oy.

Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen
Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hankkeessa selvitettiin, onko alueella edellytyksiä yhteiselle, koko seutukunnan kattavalle imagon luomiselle, joka ei kuitenkaan syrjäyttäisi tai toimisi päällekkäin jo seutukunnalla olemassa olevien vahvojen matkailubrändien kanssa. Seutukunnallisen imagon tulisi hyödyttää matkailua laajemmin kaikkia seutukunnan toimialoja, koska sitä voitaisiin hyödyntää työvoiman ja yritysten houkuttelussa. Hanke oli yksivuotinen ja toteutetiin 01.10.2017- 28.2.2019 välisenä aikana. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja siihen saatiin rahoitusta seudun kuntien lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen yhteenvedon ja raportit löydät täältä.