Hankkeen kuvaus

Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hankkeessa selvitettiin, onko alueella edellytyksiä yhteiselle, koko seutukunnan kattavalle imagon luomiselle, joka ei kuitenkaan syrjäyttäisi tai toimisi päällekkäin jo seutukunnalla olemassa olevien vahvojen matkailubrändien kanssa. Seutukunnallisen imagon tulisi hyödyttää matkailua laajemmin kaikkia seutukunnan toimialoja, koska sitä voitaisiin hyödyntää työvoiman ja yritysten houkuttelussa.

Hankkeen taustalla vaikutti Saarijärven-Viitasaaren seudun aluekehittämisen seutustrategia 2020 , jonka yhtenä painopisteenä on aluemarkkinointi ja sen kehittäminen.

Hankkeessa aktivoitiin yrityskenttää mukaan yhteiseen aluekehittämiseen. Aktivointityön rinnalla selkeytettiin ja haettiin edellytyksiä yhteisen seutukunnan imagon rakentamiselle. Hankkeen tavoitteena oli siis yhtäältä aktivoida Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä tahtotilaa ja tarkastella edellytyksiä yhteisen imagon rakentamiselle, jota voitaisiin hyödyntää etenkin matkailun toimialalla. Yhteinen imago ja sen arvopohja tukisivat sitä, että seutukunnan markkinointia toteutettaisiin ja suunniteltaisiin strategisemmin ja pitkäjänteisemmin, jolloin siinä voitaisiin ottaa paremmin huomioon myös sen pitkän aikavälin kannattavuus ja kestävä kehitys.

Hankkeessa tehtiin alue- ja matkailumarkkinoinnin resurssikartoitus, jonka tarkoituksena oli tunnistaa mahdolliset hukat ja kuvata toimintamalli markkinointiyhteistyölle. Hankkeessa toteutettiin myös tunnettuustutkimus, jonka kautta saatiin tietoa ja taustaa sille, ovatko seutukunnan määrittelemät vahvuudet ja mahdollisuudet myös vetovoimatekijöitä.

Hankkeessa ei kuitenkaan tehty vielä varsinaista imagon rakentamista vaan vasta selviteltiin, onko sille edellytyksiä ja tilausta. Hankkeessa tehtyjen kartoitustyön ja tunnettuustutkimuksen tulokset hyödyttivät myös paikallista, alueellista ja maakunnallista kehittämistyötä.

Hanke oli yksivuotinen ja toteutetiin 01.10.2017- 28.2.2019 välisenä aikana. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja siihen saatiin rahoitusta seudun kuntien lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Hankkeen seurantaryhmän tehtävänä oli suunnitella hankkeen toimenpiteiden toteutusta ja seurata niiden toteutumista hankepäätöksen mukaisesti. Seurantaryhmän jäsenten roolina, oli tuoda edustamansa tahon näkemyksiä hankkeessa huomioitavaksi ja yhtäältä toimia viestin viejänä hankkeen toimenpiteistä ja toteutuksesta omille tahoilleen. Näin eri tahot pääsivät vaivatta osalliseksi, ja tuomaan mielipiteitään hankkeen onnistumiseksi.

Seurantaryhmän jäseninä toimivat:

  • Pirjo Grönholm-Paananen, Saarijärven-Viitasaaren seudun seutuedustajiston pj
  • Janne Kinnunen, Viitasaaren kaupunki, Saarijärven-Viitasaaren seudun johtoryhmän pj
  • Juha Järvi, Saarijärven-Viitasaaren seudun teollisuusyritysten Peloton-ryhmän pj
  • Anne Hakkarainen, Villipeura Oy
  • Marja Vähäsarja, Witas Oy ja myöhemmin Jasmine Sepponen, Witas Oy
  • Katja Valkola, Wanha Pappila
  • Anna Jaurakkajärvi, Saarijärven-Viitasaaren seudun seutukoordinaattori
  • Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus
  • Ari Piesala, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy

Seurantaryhmän puheenjohtajana toimi Janne Kinnunen.

Kiitos kaikille Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen hankkeen toimenpiteisiin osallistuneille! – hankevetäjä Jenni Leppilahti