Kehittämisyhtiö Karstulanseutu » Haemme projektipäällikköä

KEHITTÄMISYHTIÖ WITAS OY JA KEHITTÄMISYHTIÖ KARSTULANSEUTU OY ETSIVÄT KAHTA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ 2.1.2020 – 31.12.2021 TOTEUTETTAVIIN EKKO -ELINKEINOJEN KEHITTÄMISKOKONAISUUDEN OSAHANKKEISIIN.

Etsimme kahta projektipäällikköä huikeille näköalapaikoille alueen vetovoimaisuuden kehittämiseen pohjoisessa Keski-Suomessa. Projektipäällikkönä pääset aluekehittämisen ytimeen toteuttamaan uusia ja innovatiivisia tapoja alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi yritysten ja ihmisten näkökulmasta.

Nyt haettavat projektipäälliköt tulevat toimimaan osahankkeissa 2) Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen) ja 3) Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen.

Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -osahanke
(hallinnoijana Kehittämisyhtiö Witas Oy ):

Hanke on käynnistynyt 05.08.2019 ja kestää 31.12.2021 saakka.

Osahankkeen tavoitteena on kehittää kasvuyritysten pidemmän aikavälin rekrytointitarpeisiin vastaava uusi systemaattinen yhteistoimintamalli, joka on suunniteltu ja jota toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Tämä prosessi ennakoi työllisyystarpeita, ja siten tukee kehittämislinjauksia. Systemaattisen rekrytointiprosessin johtaminen perustuu tiedolla johtamiseen ja kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin.

Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -osahanke
(hallinnoijana Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy):

Hanke odottaa rahoituspäätöstä. Suunniteltu käynnistymispäivä on 02.01.2020 ja kesto 31.12.2021 saakka.

Osahankkeella tuetaan Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kasvua ja kilpailukykyä yhteisesti koordinoidun markkinoinnin ja viestinnän keinoilla, seutukunnan yrittäjien tarpeista lähtien. Hanke konkretisoituu seutukunnan yhtenäisen viestinnän rakentamisessa ja yhteisen markkinasivuston luomisessa.


PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIIN KUULUVAT:

 • Kokonaisvastuu osahankkeen toteuttamisesta ja johtamisesta
 • Sidosryhmäyhteistyö
 • hankkeen käytännön toimenpiteiden organisointi ja toteuttaminen yhteistyössä valittujen asiantuntijatahojen ja kehittämiskokonaisuuden muiden osahankkeiden ja hanketoimijoiden välillä
 • Ostopalvelujen kilpailuttaminen
 • Hankkeen hallinnointi ja raportointi
Projektipäälliköt vastaavat omien hankkeidensa toteuttamisesta, mutta toimivat samalla tiiviissä yhteistyössä kehittämiskokonaisuuden muiden osahankkeiden projektipäällikköjen ja projektityöntekijöiden kanssa. Projektipäällikköjen toimipisteiden sijoittumispaikat ovat joko Viitasaarella tai Karstulassa. Toiminta-alueena on koko Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alue.  

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus sekä kokemus aluekehittämisestä ja elinkeinopalveluista. Työ sisältää paljon matkustamista ja edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Hakijalle katsotaan eduksi:

 • aktiivinen työote
 • tuntemus yritysten sijoittumispalveluista ja elinkeinoelämän kehittämistyöstä
 • aiempi kokemus kehittämishankkeiden hallinnoinnista
 • erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä kokemus vaativista markkinoinnin ja viestinnän tehtävistä

Projektipäällikköjen rekrytointi suoritetaan yhteisrekrytointina kumpaankin osahankkeeseen. Hakijan tulee hakiessaan ilmoittaa, mihin em. hankkeista hän on käytettävissä. Hakija antaa hakemuksensa jättäessään luvan siihen, että hakijatietoja vaihdetaan kehittämiskokonaisuuden osatoteuttajien (Witas Oy, Karstulanseutu Oy) kesken, ja että haastatteluissa voi olla mukana kehittämiskokonaisuuden osatoteuttajien edustajia.

Valittavien henkilöiden työsuhteen alkamispäivä on torstaina 02.01.2020. Työsuhde on määräaikainen hankkeen päättymiseen saakka, ja hankkeelle voidaan hakea jatkoaikaa rahoituksen salliessa. Tehtävään valitut saavat tarvittaessa apua asunnon etsimisessä.

Valitun henkilön tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoiveineen sekä cv:si viimeistään sunnuntaina 20.10.2019 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen

 • riitta.paananen@witas.fi tai
 • janne.taavitsainen@karstulanseutu.fi .

Hakemuksia käsitellään sitä mukaa kuin ne saapuvat.

Mahdollinen kirjallinen hakemus tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen:

Witas Oy / Tapani Laitinen
Keskitie 4
44500 VIITASAARI

Karstulanseutu Oy / Janne Taavitsainen
PL 55
43501 KARSTULA

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Tapani Laitinen, toimitusjohtaja, Witas Oy, puh. 040 152 0112
Janne Taavitsainen, toimitusjohtaja, Karstulanseutu Oy, puh. 044 459 6585

www.witas.fi
www.karstulanseutu.fi

EKKO - Elinkeinojen kehittämiskokonaisuus

EKKO:n, eli elinkeinojen kehittämis-kokonaisuuden tarkoituksena on tukea Saarijärven-Viitasaaren seutu-kunnan alueen nykyisten yritysten kasvua, saada ja luoda uutta tuo-tantoa ja investointeja alueelle, edis-tää yritysten rekrytointia yhteisen imagon ja prosessin kautta, sekä nostaa yritysten kilpailukykyä tu-kemalla ja vahvistamalla niiden rek-rytointi- ja henkilöstöosaamista.

EKKO-kehittämiskokonaisuus koos-tuu kolmesta elinkeinoelämän kehit-tämishankkeesta:

 • 1) Invest in Staff,
 • 2) Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä
 • 3) Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen. 
Osahankkeilla on määritellyt roolinsa ja tavoitteensa EKKO-kehittämisoh-jelman alla, ja ne ovat osa laajem-paa alueellista elinkeinojen kehittä-miskokonaisuutta. Osahankkeilla on myös omat määritellyt tavoitteensa, toimenpiteensä, tuloksensa ja bud-jettinsa. Kullakin osahankkeella on erillinen rahoituksensa (EAKR, ESR). Osahankkeista kolmas, Yrityspalve-lujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen, odottaa vielä rahoitus-päätöstä.